معرفی اتاق مشترک ایران و ویتنام

 

 

اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام به عنوان نهادی قانونی و رسمی با هدف تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی بین بخش خصوصی دو کشور تشکیل شده است.

در سال 1398، اتاق مشترک تشکیل شد. در همین راستا اتاق مشترک ایران و ویتنام، با پشتیبانی و همکاری اعضا خود، میزبانی هیئت­های اقتصادی ویتنام در تاریخ روابط دو کشور را رقم زد و پس از آن شاهد تبادل هیئت‌های تجاری مکرر بین دو کشور بودیم که علیرغم فراز ونشیب‌های شرایط اقتصادی کشور شاهد افزایش حجم مبادلات دو کشور هستیم.

اتاق مشترک در شرایط جدید پسا کرونا و ناپایداری شرایط جهانی با درک این شرایط و توجه به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای جدید پیش رو راهبرد متناسب را در راستای جهش روابط اقتصادی دو کشور اتخاذ کرده است.