افزایش اصلاحات اداری برای کسب و کارها توسط وزارت دارایی ویتنام

افزایش اصلاحات اداری برای کسب و کارها توسط وزارت دارایی ویتنام

وزارت دارایی ویتنام در نظر دارد فرآیند امور اداری مرتبط با 6 نوع فعالیت تحت مدیریت خود را کاهش داده و تسهیل نماید. اینفعالیت‌ها شامل خدمات حسابداری و ارزیابی، بانکی-تامین مالی،مالیات، گمرکی و موارد مرتبط با بخش امنیتی می‌باشد. در ایناصلاحات، تسهیل امور از طریق ارتقاء دیجیتالی و کاهش مدارک و مستندات کاغذی و افزایش دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از طریقپایگاه‌های داده‌های ملی، پایگاه‌های داده‌های ملی تخصصی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.