اعضای هیات رئیسه اتاقmosavi
سید مصطفی موسوی رئیس اتاق
داوود صدیقی نوری عضو هیئت رئیسه
zeyton
سید رضا زیتون نژاد موسویان عضو هیئت رئیسه
logo3
سعید مهاجر عضو هیئت رئیسه
logo3
امیر خلفی عضو هیئت رئیسه